OM GEORG BRANDES SELSKABET

Georg Brandes Selskabet er en kulturoplysende og kulturpolitisk forening, der søger at udbrede kendskabet til Georg Brandes’ arbejde og synspunkter. I de senere år har foreningen udvidet sit virkefelt, idet vi søger den frisindede, åbne og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Danmark, vakt og styrket gennem foredrag og diskussioner fra vores egen tid. I øvrigt udgiver selskabet i begrænset omfang Brandes-relevante bøger.

Da Brandes i 1871 besteg talerstolen på Københavns Universitet var det for at insistere på, at kunsten skulle sætte problemer under debat. Ifølge Brandes skulle kunsten bidrage til at gøre os moderne, åbne os over for verden, og skulle gøre os frie og lige.

Aldrig så man så kraftig en reaktion fra angste, bagstræberiske og reaktionære kræfter. Frygten for det nye, det frie og det usete førte til, at man søgte at holde Brandes uden for indflydelse.

Trods reaktionen skabte Brandes sig et verdensry som en af de første, globalt virkende intellektuelle, samtidig med at han virkede som kreativ dynamo for det moderne gennembruds forfattere.

I eftertiden har hans eksempel og hans ideer inspireret venner og fjender. De kulturradikale i 30’erne og modernisterne i 60’erne videreførte den kritiske arv. I vore dages værdikamp - hvor angsten for de fremmede, for globaliseringen og for Europa stortrives - er Brandes’ stræben efter det nye og hans fordring efter åbenhed, frihed og tolerance så aktuel som nogensinde.

Igen og igen indtager Georg Brandes pladsen som idealiseret forbillede eller som dæmoniseret fjendebillede. Hvad er det ved ham og hvad er det ved hans ånd, der gør, at han stadig indtager en så central plads i vores kulturhistorie?