Referat for Generalforsamlingen i Georg Brandes-Selskabet den 4. februar 2020.

 

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af referent

3.                   Formandens beretning

4.                   Kassererens beretning

5.                   Budget

6.                   Forslag til vedtægtsændringsforslag

§ 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 9 medlemmer og 1 suppleant: Foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde. Årsmødet vælger også en revisor for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretnings-orden. Genvalg kan finde sted.

Paragrafen foreslås ændret til:

§ 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 10 medlemmer og 1 suppleant: Foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde. Årsmødet vælger også en revisor for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretnings-orden. Genvalg kan finde sted.

7.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.                   Valg af revisor

9.                Evt.

 

Referat:

Ad 1. Pia Fris Laneth blev valgt som dirigent for mødet.

Ad 2. Jørgen Poulsen blev valgt som referent.

Ad 3. Formandens beretning blev vedtaget uden indsigelser. Se beretningen på http://www.brandes-selskabet.dk/356327874

Ad 4. Kassererens beretning blev vedtaget uden indsigelser.

Ad 5. Budget for 2019 blev præsenteret.

Ad 6. Forslaget til § 7 blev vedtaget således, at bestyrelsen fremover kan bestå af 4 til 10 medlemmer og 1 suppleant.

Ad 7. Der er genvalg af Elisabeth Møller Jensen, Elisabeth Friis, Peter Madsen, Tue Andersen Nexø, Pia Fris Laneth, Merete Pryds Helle og Poya Pakzad. Pia Laneth Fris og Jørgen Poulsen blev genvalgt. Anatolio Kronik ønskede ikke genvalg. Nyvalgte til bestyrelsen er Emma Holten og Lasse Horne Kjældgaard, mens nyvalgt til suppleantposten er Jasper Gramkow Mortensen.

Ad 8. Revisor Jytte Nielsen blev genvalgt.

Ad 9. Intet at bemærke.