TIDLIGERE FOREDRAG:

Jørgen Knudsen


22. febr. 2000  Den gamle Brandes og hans arvtagere

Brandes' tro på de store personligheders betydning blev negativt bekræftet, da en halv snes klodsede middelmådigheder startede den første verdenskrig. 1914 var det endegyldige punktum for et længe svundet håb om den frie tankes revolutionerende dynamik. Alligevel fortsætter Brandes kampen frem til sin død i 1927. Det utrættelige fortidslevn når at inspirere en ny generation.

____________________________________________________________________

Drude Dahlerup

29. febr. 2000   Kvindekampen og kulturradikalismen

 

Den feministiske kulturradikalisme handler ikke blot om kunst, arbejde og politik, men mindst lige så meget om krop, seksualitet og forholdet mellem mænd og kvinder, og mellem kvinder indbyrdes. Den dukker op som nytænkning flere gange i historien - altid med et kompliceret og konflitktfyldt forhold til socialismen og til den mandlinge kulturradikalisme.
_________________________________________________________________

 

Morten Thing

7. marts 2000     Kulturradikalismen - radikalismens anden fase

 

I mellemkrigstiden genoplives radikalismen af bl.a. Otto Gelsted og Poul Henningsen. Kulturradikalismen som strømningen sidenhen blev døbt allierede sig med kommunismen. Som den gamle radikalisme var den en modernisme og sådan tolkede den også kommunismen. Men det var langt fra problemfrit.

_______________________________________________________________________________________

Søren Nagbøl
14. marts 2000  
Funktionalismen, kulturradikalismen og PH's syn på lys

I Poul Henningsens kritik af det lys som skaber det vi ser findes kimen til en arkitekturforståelse, der bygger på sansernes radikalisme. Hermed banes vejen fra en kritisk revy til en kritisk teori.

_________________________________________________________________

Elias Bredsdorff og Jakob Heuseler

21. marts 2000   Ti historier fra trediverne.

 

Elias Bredsdorff og Jakob Heuseler agter at belyse den kulturelle og politiske situation i trediverne gennem ti sandfærdige, men for det danske demokrati pinlige historier fra tiåret før besættelsen, Bredsdorff som personligt vidne fra tiden, Heuseler som forsker i tredivernes kulturradikalisme.

___________________________________________________________________________

Preben Hertoft

28. marts 2000   Den seksuelle frigørelse

 

Med udgangspunkt i seksualreformbevægelsen 1920-40 - navne som Chr. Christensen, Leunbach, Thit Jensen, Fanny Miranda m.fl. - trækkes nogle linier op fra starten af 1900-tallet og til afslutningen af dette begivenhedsrige århundrede. Fra generthed over gummimænd og masturbationsfrygt til nedsat lyst og "intimitetens forandring". Frigørtelse? I hvert fald et århundrede der ville noget.

___________________________________________________

 

Ellen Nørgaard
4. april 2000     Kulturradikalismen og den progressive pædagogik

Reformpædagogikken foldede sig ud i Danmark i mellemkrigstiden og den blev både i denne periode og i årene umiddelbart efter krigen idenficeret med det kulturradikale frigørelsesprojekt. Hvor integreret var reformpædagogikken i kulturradikalismen, var reformpædagogikken et dannelsesprojekt eller et frigørelsesprojekt for den enkelte og er progressivitet afhængig af tid og sted?

_____________________________________________________________

Jan Lindhardt                             

11. april 2000    Kirken og kulturradikalismen

 

Dette indlæg handler primært om to forskellige kirkelige reaktioner på kulturradikalismen. Den ene er den missionsk prægede forskrækkelse over en ny seksualmoral. Den anden er reaktionen fra Tidehverv (som delvis selv er skabt af kulturradikalismen), en reaktion der går ud gå at denne humanistiske bevægelse ikke har sans for tilværelsens egentlige dimensioner i hvilke mennesket forekommer lille og ikke meget værd. Alt må det tage af Guds hånd. Alt andet er storhedsvanvid.

_____________________________________________________________________

                                                Vision og virkelighed

                                      en forelæsningsrække over 8 tirsdage i efteråret 2001

 I et samarbejde mellem KVINFO og Georg Brandes Selskabet er der arrangeret 8 forelæsninger i oktober-

november, med fællestitlen VISION OG VIRKELIGHED. Som det fremgår er emnerne vidt forskellige:

mange drømme har været drømt i vor tid, mange håb næret, mange erfaringer gjort, mange skuffelser lidt.

 Det sammenbindende ligger i den fælles titel.

 

  2.10.2001   Jytte Larsen: Feminismen

  9.10.2001  Bente Hansen: Socialismen

23.10.2001   Maria Marcus: Den sexuelle frigørelse

30.10.2001   Karen Ellen Spannow: Velfærdsstaten

  6.11.2001  Tine Bryld: Christiania

13.11.2001  Vibeke Sperling: Østblokkens håb om frihed og kapitalisme

20.11.2001 Yvonne Mørck: Det multikulturelle samfund

27.11.2001  Vibeke Windeløv: Konfliktløsning

_________________________________________________________________________

Danmark mellem demokrati og populisme

En foredragsrække over 9 tirsdage  i efteråret 2002

For første gang i over 70 år har vi en højreregering i Danmark. Denne regering har selv proklameret sin indtræden som et systemskifte, og heri har den tydeligvis ret. Endnu har det ny styre opbakning fra befolkningen, og endnu er oppositionen visionsløs og handlingslammet. I Georg Brandes Selskabet er vi er imidlertid ganske enige med regeringen i dens bekæmpelse af statslige monopoler: Regeringens politiske og ideologiske monopol trænger til en effektiv konkurrence. Vi glider i retning af selvtilstrækkelighed og kynisme. Hvordan er det gået til, hvad er det landet er oppe imod, og hvad kan og bør vi stille op imod det? I 9 foredrag med efterfølgende diskussion ønsker vi at genoplive den demokratiske debat.

      10. sept. 2002       Ebbe Reich     

                            Folkelighed og populisme?

 

17. sept. 2002        Preben Wilhjelm                

                            Demokrati eller populisme?

 

24. sept. 2002        Gert Petersen 

                            Udenrigspolitik -

                            dansk, europæisk eller amerikansk?

 

  1. okt. 2002         Peder Agger   

                            Miljøpolitik - til landets eller industriens bedste?

 

  8. okt. 2002         Knud Vilby     

                            Danmark for danskere?

 

22. okt. 2002         Bettina Heltberg                

                            Hvad med kulturen?

 

29. okt. 2002         Ole Espersen  

                            Statsmagten og retssikkerheden

 

5.nov. 2002       Oluf  Jørgensen                                                

                            Journalisten, statsmagten og demokratiet

 

12.         nov. 2002      Dorthe Jørgensen                                            

                            Ekspertvælde, jantelov og oplysning. _______________________________________________________________________________________

I foråret 2006 afholdtes 3 oplæg med diskussion

Om Foredragsserien -

Det åbne samfund og dets trusler

 

På trods af vores stigende velfærd og velstand synes samfundet på en række områder at være under pres. I alt fald oplever mange, at samfundet udsættes for en række trusler. Trusler mod vores demokratiske system, mod vores kultur, mod vores velfærdssystem.

I de senere år har der været en del eksempler på øget statslig kontrol for at imødegå disse trusler. Aktuelt i forbindelse med trusselsbilledet omkring terror. Disse tiltag indebærer imidlertid muligheder for at skade Danmarks tradition for at være et åbent samfund, hvor det offentlige primært har ansvaret for velfærdsforanstaltninger, men kun i meget begrænset udstrækning udøver kontrol med borgerne.

De nye tendenser til øget kontrol omfatter intervention på områder, staten i mange år enten har holdt sig fra eller overladt til decentrale instanser. Det gælder således den sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige sektor. Der er også eksempler på en stadig mere nidkær overvågning af alle personer, som ikke lever op til majoritetens økonomiske, sociale og kulturelle normer. Indblandingen omfatter en lang række udstødte og marginaliserede grupper som fysisk og psykisk handicappede og sygdomsramte, fattige familier, arbejdsløse og indvandrere.

Georg Brandes Selskabet vil i foråret afholde 4 møder med indledere, hvor dette emne bliver belyst fra flere forskellige sider.

Vi ønsker ikke kun at få bekræftet selskabet ry som en kulturradikal pindsvinestilling, men ønsker en debat, hvor meningerne kan brydes, en debat som angår os alle, og hvor der ikke nødvendigvis er helt enkle og uproblematiske løsninger i sigte.

 

1.        møde: tirsd. 21. marts 2006,    Terror, trusler og kontrol

 

Preben Wilhjelm, Jørgen Staun og  Flemming Chr. Nielsen

 

Regeringen har udarbejdet en terrorbekæmpelsespakke.

At terror udgør en trussel er de færreste uenige i, spørgsmålet er imidlertid, om terrorbekæmpelsen er i stand ti at imødegå disse trusler, eller om den i sig selv udgør en ny trussel mod det demokratiske samfund.

2.        møde: tirsd. d. 4. april 2006, Velfærd og kontrol

 

Ellen Ryg Olsen læge, Arbejdsmiljø København".

 

Et kritisk blik på den aktuelle aktiveringspolitiks hensigter og resultater.

 

_______________________________________________________________________________________

 

3. møde: tirsd. d. 2. maj 2006, Det kontrollerede barn.

 

Stig Broström, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet, og Beth Juncker, prof. Danmarks Biblioteksskole

 

Fra den Sorte Skole til rundbordspædagogik til?

 

 

·       Georg Brandes som skydeskive

 

·       Georg Brandes og Italien

 

Tid og sted: Onsd. d. 29. nov.2006 kl. 19.30-22.00, Sikker Hansen-Salen, Politikens Hus, Rådhuspladsen.

______________________________________________________________________________________

Mandag den 5. februar 2007 kl. 19.00

- dagen efter Georg Brandes’ fødselsdag -

i Sikker Hansen-Salen, Politikens Hus, Rådhuspladsen

 

Der er først generalforsamling, og derpå

taler Jørgen Knudsen om ”48 x Brandes”

48 gange (mindst) har skønlitterære forfattere brugt Georg Brandes som figur i deres værker, fra 1866 til 2006. Omtale af et udpluk af disse fortæller om skiftende tiders skiftende oplevelse og forskellige brug af ham.

 

______________________________________________________________________________________

Foredrag om

" Hørup, magtens arrogance og venstrefløjen"            

ved Helge Scheuer Nielsen

                                                         Mandag den 26. marts 2007 kl. 19:30 - 21:30 

        i Sikker Hansen Salen, Politikens Hus, Rådhuspladsen

 

Politisk eskalation –

demokratiets sammenbrud

eller demokratiets fornyelse

 

 René Karpantschof 
Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 19:30 – 21:00

i Sikker Hansen Salen, Politikens Hus, Rådhuspladsen
tisk eskalation - demokratiets sammenbrud eller fornyelse

Sociologen René Karpantschof har i adskillige år forsket i radikale bevægelser på såvel højre- som ventrefløjen. Han har for nylig skrevet ph.d.-afhandlingen Gaden og Parlamentet, en såvel teoretisk som empirisk analyse af kollektive aktioner i den periode, hvor både demokratiet og den moderne politik i Danmark blev grundlagt, nemlig 1835-1901. Han er nu i gang med fortsættelsen, der altså omhandler de efterfølgende 100 år.

Ud fra sit nære kendskab til gruppen knyttet til det nu bulldozede ungdomshus har han ofte i medierne kommenteret heftige begivenheder i begyndelsen af marts, og nu har vi fået hans tilsagn om at belyse ikke bare dette forløb, men i det hele taget fænomenet politisk eskalation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Georg Brandes Selskabet sætter i sin efterårsforedragsrække fokus på de intellektuelles rolle i dagens Danmark. På pulten står bl.a. Jens Christian Grøndahl, Christian S. Nissen og Tøger Seidenfaden.

Revideret program for foredragsrække

 

 

1.      foredrag: Fredag den 28. september, kl. 16.00-18.00

Om litteraturens ansvar og om at tage fejl

Forfatteren Jens Christian Grøndahl

Indleder foredragsserien med en personlig vurdering af  litteraturens ansvar.

                                                                                                    

2.      foredrag: Onsdag den 10. oktober, kl. 16.00-18.00

Den kritiske eller opbyggelige offentlighed

Redaktør Rune Lykkeberg og professor Frederik Stjernfelt

Om den intellektuelle i kulturkampen –

og om kritisk journalistik og journalistisk kritik.

                                                                                                                 

3.      foredrag:  Onsdag den   7. November, kl. 16.00-18.00

Kunsten og det politiske

Billedkunstner John Kørner billedhuggeren Hein Heinsen

og Politikens opinionsredaktør Bjørn Bredal

Hvordan bevarer kunsten sin samfundskritiske funktion i kanonland?

Findes der en politisk kunst til brug i det offentliges tjeneste?

                                                                                                                  

4.      foredrag:  Onsdag den 21. November, kl. 16.00-18.00

Medierne som opposition?

Chefredaktør Tøger Seidenfaden og

direktør for Cepos Martin Ågerup

Afslutter foredragsserien ved at diskutere mediernes rolle.

Er medierne vagthunde, lænkehunde eller skødehunde?

                                                                                                             

5.      foredrag:  Onsdag den 5. December, kl. 17.00-19.00

Det moderne gennembrud i den offentlige sektor –

ledelse og eller faglighed

Professor Niels Høiby og DR's tidligere generaldirektør Christian S. Nissen

I hvilken udstrækning har akademikerne en forpligtelse til at bruge deres viden i det offentliges tjeneste?

Georg Brandes Selskabets årsmøde

mandag den 4. februar 2008, kl. 19.00

Georg Brandes’ fødselsdag -

i Politikens foredragssal, Vestergade 28, porten, København K

A. Generalforsamling

Dagsorden:

B. Foredrag med efterfølgende diskussion, kl. 20-

 

 

Lars Hutters og Benny Karpatschof holder oplæg om:

1968 – voldspsykopati, frembrydende nykapitalisme eller?

 

-------------------------------------------------------------------------

Egon Clausen i samtale med Jørgen Knudsen

 

 

                om   GB

 

 

 

 

 

Tirsdag den 20. maj 2008, kl. 17.00

i Politikens foredragssal, Vestergade 28, porten, København K

 

 

Fra bogens bagside citerer vi:

Georg Brandes' liv var præget af stadig indædt kamp og konflikt - i litteratur, i politik og i kærlighed: høje mål, dybe skuffelser, langsomme sejre, stadig nye fremstød, erobringer og nederlag - i København, i Danmark og over alt i Europa. 

Tidligt følte Georg Brandes sig kaldet til at vække det danske folk af den dvale, hvori fromhed, autoritetstro og national selvtilstrækkelighed havde nedsænket det - og til en indsats som europæisk kulturformidler, en nedbryder af nationale skranker og forsvarer af forfulgte folkeslag. 

Den jødiske københavnerdreng blev det moderne Danmarks fødselshjælper, og næppe nogen anden dansker har været så forhadt og så tilbedt herhjemme som han, og kun få har været så kendt af samtiden uden for landets grænser. 

Jørgen Knudsen fortæller den dramatiske historie om skønhedsdyrkeren, litteraten, elskeren, verdensborgeren, der afslørede sin tids modsigelser og selv var fuld af dem.

Efterårsarrangementer i Kafcaféen

Skindergade 3, Kbh. K

 

 

1.  Torsdag den 27. nov. 2008, kl. 16.00-18.00

Profit og Menneskerettigheder – Det Globale ansvar

Red. Ole Hoff-Lund, Amnesty International og

Chef for CSR, Anders Ladefoged, Dansk Industri

 

 

2.  Tirsdag den 9. dec. 2008, kl. 16.00-18.00

Nye tendenser i Brandes-forskningen

Lektor, cand. mag. Sune Berthelsen

Sune vil bl.a. fortælle om sine indtryk fra den netop gennemførte internationale Brandes-konference i Nancy.

 ***************************************************************************************

Georg Brandes Selskabets årsmøde mandag den 2. februar 2009, kl. 19.00

 i Kafcaféen, Skindergade 3, 1159 København K


A. Generalforsamling Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Evt.
 

B. Foredrag mod efterfølgende diskussion: 
Jørgen Knudsen: 

"Den standhaftige kamæleon - Kunsten at sige noget nyt om Georg Brandes til en forsamling af kendere"


 ***************************************************************************************

Arrangementer

Kommende arrangementer i

KAFCAFÉEN

Skindergade 3, 1. sal

I  løbet af foråret planlægger selskabet at afholde to spændende foredrag af henholdsvis Olav Harsløf og Zsuzsanna Bjørn Andersen.

Olav Harsløf:

To samfundskritikere – to dramatikere

Edvard Brandes og Henrik Ibsen

Onsdag, den 1. april kl. 16.00-18.00

 

Zsuzsanna Bjørn Andersen:

                       Den rejsende aktivist

                       Georg Brandes’ besøg i Belgien

Torsdag, den 14. maj kl. 16.00-18.00

KAFCAFÉEN

Skindergade 3, 1. sal

 

Zsuzsanna Bjørn Andersen:

                       Den rejsende aktivist

                       Georg Brandes’ besøg i Belgien

Torsdag, den 14. maj kl. 16.00-18.00

 

 

Tirsdag den 9. dec. 2008,  kl. 16.00-18.00

Nye tendenser i Brandes-forskningen

Lektor, cand. mag. Sune Berthelsen

Sune vil bl.a. fortælle om sine indtryk fra den netop gennemførte internationale Brandes-konference i Nancy.

Kommende arrangement i

KUNSTEN SOM UDFORDRING

En foredragsrække i

Politikens Foredragssal

Vestergade 28

Efterår 2009- forår 2010

GRATIS ADGANG

Georg Brandes Selskabet

Kunsten som udfordring

Om foredragsrækken  

Diskussionen om kunstens formål er igen øverst på dagsordenen. Georg Brandes Selskabet ønsker at tage pulsen på diskussionen ved at udfordre markante personligheder inden for kulturlivets forskellige felter. Gennem åbenhed, nysgerrighed og konfrontation er det håbet, at diskussionen vil få gode kår for at sprudle.

Ved at rejse tidens presserende spørgsmål til kunstverdens forskellige aktører søger vi at afdække kunsten som udfordring i vores tid. Hvor er brudfladerne og hvor er der enighed når billedkunstnere, anmeldere, gallerister, filmfolk, dramatikere, politikere og teoretikere kommer til orde.    

Hvornår er kunsten udfordrende, for hvem og af hvilken grunde?

Bør kunst være udfordrende, og i givet fald, på hvilken måde?

Er der gode (frugtbare) og dårlige (ufrugtbare) former for udfordring?

Mister kunsten sin funktion, når den holder op med at være udfordrende?

Hvordan er det med den folkelige kunst – kan den være båret af vilje og engagement eller tjener den andre formål end den høje kunst?

Hvad er de folkevalgte kulturpolitikeres rolle - Skal de være smagsdommere eller linjevogtere?

Og hvis ikke, hvorfor skal de da overhovedet være medbestemmende i fx kunstfonden?

Armslængdeprincippet har længe domineret dansk kulturpolitik og har overladt diskussionen til kunstnerne, mens politikere har udstukket rammerne. Spørgsmålet er om politikerne ikke har en legitim interesse i at forholde sig aktivt til den kunstneriske praksis. Og spørgsmålet er i hvilken grad en sådan politisk involvering blokerer for den frie udfoldelse.  

Al god kunst er politisk og al politisk kunst er dårlig  (Harald Giersing)

Program for efteråret 2009

 

Billedkunsten – mellem frihed og forpligtelse

Tirsdag, 3. nov 16.00-18.00

Bjørn Poulsen  (Billedhugger), Torben Sangild (anmelder på Politiken), Toke Lykkeberg (kurator, gallerist, IMO Carlsberg)

                                  

Den folkelige film – mellem kommercialisme og engagement

Tirsdag, 24. nov 16.00-18.00

Claus Bjerre  (filminstruktør, ”Far til fire”); Peter Schepelern (Filmhistoriker)

 

 

Program for foråret 2010  (program følger senere)

 

Teatret – mellem formeksperimenter og politisk aktivisme

Litteraturen   – mellem formalisme og problemdebat

Musikken – kultur, identitet og eksperiment

Politikerne – armslængde eller direkte indflydelse

 

KUNSTEN SOM UDFORDRING

J on Stephensen taler om

Teater som Udfordring

 i Politikens Sal

Vestergade 28., København V

Onsdag den 14. april 2010

kl. 17.00-19:00

 

Jon Stephensen har som leder af bl.a. Østre Gasværk

være en af de seneste år mest succesrige teaterledere.

Samtidig med virket som teatermand har Stephensen

ofte ytret sig kritisk og politisk i offentligheden.

Den megen tumult i forbindelse i forbindelse med

Stephensens afgang fra Gasværket har fjernet fokus fra det,

der må være det centrale – nemlig:

Hvad er teatrets udfordring?

.....................................................................

En foredragsrække i

Politikens Foredragssal

Vestergade 28

E

Kunsten som udfordring

Om foredragsrækken  

Diskussionen om kunstens formål er igen øverst på dagsordenen. Georg Brandes Selskabet ønsker at tage pulsen på diskussionen ved at udfordre markante personligheder inden for kulturlivets forskellige felter. Gennem åbenhed, nysgerrighed og konfrontation er det håbet, at diskussionen vil få gode kår for at sprudle.

Ved at rejse tidens presserende spørgsmål til kunstverdens forskellige aktører søger vi at afdække kunsten som udfordring i vores tid. Hvor er brudfladerne og hvor er der enighed når billedkunstnere, anmeldere, gallerister, filmfolk, dramatikere, politikere og teoretikere kommer til orde.    

Hvornår er kunsten udfordrende, for hvem og af hvilken grunde?

Bør kunst være udfordrende, og i givet fald, på hvilken måde?

Er der gode (frugtbare) og dårlige (ufrugtbare) former for udfordring?

Mister kunsten sin funktion, når den holder op med at være udfordrende?

Hvordan er det med den folkelige kunst – kan den være båret af vilje og engagement eller tjener den andre formål end den høje kunst?

Hvad er de folkevalgte kulturpolitikeres rolle - Skal de være smagsdommere eller linjevogtere?

Og hvis ikke, hvorfor skal de da overhovedet være medbestemmende i fx kunstfonden?

Armslængdeprincippet har længe domineret dansk kulturpolitik og har overladt diskussionen til kunstnerne, mens politikere har udstukket rammerne. Spørgsmålet er om politikerne ikke har en legitim interesse i at forholde sig aktivt til den kunstneriske praksis. Og spørgsmålet er i hvilken grad en sådan politisk involvering blokerer for den frie udfoldelse.  

Al god kunst er politisk og al politisk kunst er dårlig  (Harald Giersing)

 -------------------------------------------------------------------

Georg Brandes Selskabet

  Virkeligheden i Fiktionen

  – en diskussion om kunsten og tiden med udgangspunkt i Anders Bodelsens nyeste bog ”Varm luft”

 

Onsdag 17. nov 17.00-19.00

Anders Bodelsen   (forfatter)

 møder Lasse Horne Kjældgaard (Litterat, lektor ved Københavns Universitet )

 

Anders Bodelsen har igennem et langt og frodigt forfatterskab kredset om forholdet mellem fiktionen og virkeligheden. Nærheden mellem dagspressens dagsordensættende diskussioner og litteraturens mulighed for at undersøge psykologiske problemstillinger, krydret med elementær spænding er kernen i forfatterskabet.              

 

Lasse Horne Kjældgaard er en af vores dygtigste unge litterater og udfolder i disse år et stort forskningsfelt om Litteraturens forhold til velfærdsstaten.

 

 

KUNSTEN SOM UDFORDRING

Om foredragsrækken 

Diskussionen om kunstens formål er igen øverst på dagsordenen. Georg Brandes Selskabet ønsker at tage pulsen på diskussionen ved at udfordre markante personligheder inden for kulturlivets forskellige felter. Gennem åbenhed, nysgerrighed og konfrontation er det håbet, at diskussionen vil få gode kår for at sprudle.

Ved at rejse tidens presserende spørgsmål til kunstverdens forskellige aktører søger vi at afdække kunsten som udfordring i vores tid. Hvor er brudfladerne og hvor er der enighed når forfattere, billedkunstnere, anmeldere, gallerister, filmfolk, dramatikere, politikere, arkitekter og teoretikere kommer til orde.    

Hvornår er kunsten udfordrende, for hvem og af hvilken grunde?

Bør kunst være udfordrende, og i givet fald, på hvilken måde?

Er der gode (frugtbare) og dårlige (ufrugtbare) former for udfordring?

Mister kunsten sin funktion, når den holder op med at være udfordrende?

 

Hvor tæt skal litteraturen gå på virkeligheden? Mister kunsten sin særlige position, hvis den går alt for tæt på virkeligheden eller er denne konfrontation en nødvendig forudsætning, at litteraturen har relevans?

 

Al god kunst er politisk og al politisk kunst er dårlig  (Harald Giersing)

Tidligere i foredragsrækken har været afholdt følgende arrangementer:

Billedkunsten mellem frihed og forpligtelse: Torben Sangild (kunstkritiker), Toke Lykkeberg (gallerist, IMO) og Bjørn Poulsen (billedhugger) 

Den folkelige film mellem kommercialisme og engagement: Peter Scheppelern (filmhistoriker) og Claus Bjerre (filminstruktør)

Teatret mellem formeksperiment og politisk aktivisme: Jon Stephensen (teaterdirektør)

 

-------------------------------------------------------------------------

Peter Kemp

 

Et nyt 68 oprør?

- en debataften om skredet i vores retsopfattelse og opløsningen af universitetets idé

Politikens Foredragssal

 

Vestergade 28, København K

24. november 2010

Kl. 17.00-19.00

GRATIS ADGANG

Georg Brandes Selskabet

   Kort om dagens foredragsholder

 

Dagens foredragsholder og debattør er professor emeritus dr. theol og phil. ved Danmarks Pædagogiske Universitet Peter Kemp.

 

Tid og sted for arrangementet

 

 

Onsdag den 24. nov.

Kl. 17.00-19.00 i

Politikens Foredragssal,

Vestergade 28, København K

 

”Et nyt 68 oprør?  - en debataften om skredet i vores retsopfattelse og opløsningen af universitetets idé”.

 

 

Georg Brandes Selskabet har inviteret Peter Kemp. Fordi Peter Kemp til stadighed fører en saglig og sund kritik af vores samfund, og fordi han vedholdende skaber en debat om konsekvenserne af danskernes stigende autoritetstro.

Det være sig i samfundslivet generelt, hvor vi overlader mere og mere ansvar og styring til en central og stærk ledelse ude i kom­mu­­nerne, på sygehusene og på virksomhederne.

På universiteterne oplever vi, at forskningen drukner i bureaukrati og central styring. Den frie forsknings ret smuldrer til fordel for den forskning, der kan styres.

Vel at mærke en udvikling som vi alle mere eller mindre ukritisk indordner os under. Men også en udvikling som er en trussel imod den enkeltes engagement, medansvar og frihed og dermed imod vores fundamentale demokratiopfattelse og retsbevidsthed.

I dette lys kan man med Peter Kemps ord spørge om der ikke er brug for et både samfundsmæssigt bredt og intellektuelt skarpt opgør med tidens autoriteter. Et nyt 68 oprør?

 

Demokratiet kan aldrig sikres - netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. (Hal Koch 1945) .

 

OM GEORG BRANDES SELSKABET

Georg Brandes Selskabet er en kulturoplysende og kulturpolitisk forening, der søger at udbrede kendskabet til Georg Brandes’ arbejde og synspunkter. I de senere år har foreningen udvidet sit virkefelt, idet vi søger den frisindede, åbne og kritiske tænkning, som Brandes har lagt grunden til i Danmark, vakt og styrket gennem foredrag og diskussioner fra vores egen tid. I øvrigt udgiver selskabet i begrænset omfang Brandes-relevante bøger.

 

Da Brandes i 1871 besteg talerstolen på Københavns Universitet var det for at insistere på, at kunsten skulle sætte problemer under debat. Ifølge Brandes skulle kunsten bidrage til at gøre os moderne, åbne os over for verden, og skulle gøre os frie og lige.

 

Aldrig så man så kraftig en reaktion fra angste, bagstræberiske og reaktionære kræfter. Frygten for det nye, det frie og det usete førte til, at man søgte at holde Brandes uden for indflydelse.

 

Trods reaktionen skabte Brandes sig et verdensry som en af de første, globalt virkende intellektuelle, samtidig med at han virkede som kreativ dynamo for det moderne gennembruds forfattere.

 

I eftertiden har hans eksempel og hans ideer inspireret venner og fjender. De kulturradikale i 30’erne og modernisterne i 60’erne videreførte den kritiske arv. I vore dages værdikamp - hvor angsten for de fremmede, for globaliseringen og for Europa stortrives - er Brandes’ stræben efter det nye og hans fordring efter åbenhed, frihed og tolerance så aktuel som nogensinde.    

 

Igen og igen indtager Georg Brandes pladsen som idealiseret forbillede eller som dæmoniseret fjendebillede. Hvad er det ved ham og hvad er det ved hans ånd, der gør, at han stadig indtager en så central plads i vores kulturhistorie?

Georg Brandes Selskabets hjemmeside:

http://www.brandes-selskabet.dk/

  Georg Brandes Selskabets årsmøde

Torsdag den 3. februar 2011, kl. 19.00

Politikens Hus, Vestergade 28, København K

A.   Generalforsamling

Dagsorden:

1.      Valg af Dirigent

2.      Valg af referent

3.      Formandens beretning

4.      Kassererens beretning

5.      Budget

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Valg af formand

8.      Valg af mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer

9.      Valg af revisor

10.      Evt .

B. Foredrag med efterfølgende diskussion, kl. 20-22

NIELS BRUNSE

NOGET OM BRANDES, SHAKESPEARE, FREUD OG FLERE ENDNU

Torsdag, 3. februar, kl. 20-22

Politikens Hus

Vestergade 28, KBH K

Georg Brandes Selskabet

Gratis adgang

Fra Niels Brunses hjemmeside har vi denne beskrivelse af hans aktuelle kæmpeprojekt:

Mit største projekt i de kommende år er fuldendelsen af en komplet af Shakespeares skuespil og sonetter. 16 skuespil havde jeg allerede oversat som bestillingsopgaver for diverse teatre, men takket være Bikubenfonden har jeg nu siden foråret 2007 fået chancen for at gå videre, også med de sjældent spillede stykker. Første bind af de seks planlagte udkom i november 2010 og fik begejstrede anmeldelser.

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Mandag den 9. januar 2012

kl. 15.00 - 17.00

 

taler og diskuterer

tidl. udenrigsminister Lene Espersen

og

Prof. Jakob Skovgaard-Petersen

om

DET ARABISKE FORÅR.

 

Hvor kommer ideerne til oprøret fra

og hvordan er mulighederne for at sikre frihedsidealerne i regionen

 

Politikens  PRESSEN

Vestergade 28, København K

 

 Gratis adgang

-------------------

Arrangementer

 

Kære medlemmer af Georg Brandes Selskabet

 I forbindelse med årsmødet taler Henrik Wivel om forholdet mellem Johannes Jørgensen og Georg Brandes. Bemærk adressen.

Georg Brandes Selskabets årsmøde

Onsdag den 8. februar 2012, kl. 19.00

Møstings Hus, Andebakkestien 5, 2000 Frederiksberg

A.  Generalforsamling

Dagsorden:

   1.    Valg af Dirigent

2.    Valg af referent

3.    Formandens beretning

4.    Kassererens beretning

5.    Budget

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Valg af formand

8.    Valg af mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer

9.    Valg af revisor

10.   Evt.

 

B. Foredrag med efterfølgende diskussion, kl. 20-22

Johannes Jørgensen og Georg Brandes. Dr.phil.  Henrik Wivel  taler om Det Moderne Gennembrud og Det sjælelige Gennembruds to hovedskikkelser.

---------------

 Hermed indbydes du/ I til det første efterårs arrangement, et foredrags- og diskussionsarrangement i vores gode selskab, hvor Ivan Z. Sørensen den 14. september vil tale om forholdet mellem Karen Blixen og Georg Brandes på Rungstedlund.

De to verdensberømte kulturpersonligheder Karen Blixen og Georg Brandes var på mange måder uhyre forskellige, men Ivan Z. Sørensen løfter sløret for overlapninger og brudflader og korrespondancen under overskriften

I spejlkabinettet med Brandes og Blixen

Spejlkabinettet er en metafor for en måde at mærke den moderne verden på, en splittelseserfaring som Brandes kendte, men besværgede,  og som Blixen skrev på.

 

Fredag den 14. september 2012

KAREN BLIXEN MUSEET

Rungsted Strandvej 111

2960 Rungsted Kyst

 

I forbindelse med arrangementet ønsker vi at udnævne vores mangeårige formand Jørgen Knudsen til æresmedlem i Georg Brandes Selskabet.

 

Det er nødvendigt at tilmelde sig arrangementet for at sikre sig plads, da arrangementet vil være åbent for andre end selskabets medlemmer, og da antallet af pladser er begrænset. Pris for medlemmer er 30 kroner (for ikke medlemmer 60 kroner). Betalingen skal først finde sted ved selve arrangementet.  

 

Forud for foredraget vil det være muligt at spise på Rungstedlund. Det er dog også nødvendigt at reservere plads til denne del af arrangementet. Prisen er 135 kroner for Rungstedlunds buffet. Tilmelding til rundvisning, foredrag og/ eller buffet skal ske til admin@brandes-selskabet.dk efter først til mølle princippet.

 

Kl. 17-18          Rundvisning på Museet - 
Kl. 18-19          Buffet - skal forudbestilles 
Kl. 19-20          Introduktion og foredrag 

Kl. 20.00-20.15 Pause og æresmedlemsskabshyldest
Kl. 20.15-21     Diskussion med og spørgsmål fra salen

 

Ivan Z. Sørensen er tidligere museumsinspektør på Karen Blixen Museet og har i en årrække fungeret som lektor i Firenze.

Med mange Brandesianske hilsener

 

Bestyrelsen med de sjældent spillede stykker. Første bind af de seks pl

FRISIND OG VELFÆRD

Foredrags- og diskussionsarrangementer i Georg Brandes Selskabet

 

Efteråret 2012

Politikens Hus

Vestergade 30, København K

Medlemmer gratis adgang (mod forevisning af medlemskort)  

Ikke medlemmer tilmelding gennem Politiken Plus. Pris: 65 kr.

http://plus.politiken.dk/ARRANGEMENTER/Debatmoeder

Frisind og Velfærd

Frihedsfordringen står som kernepunkt i de fleste levedygtige, vestlige tankesæt. Hvem er aftagerne fra Brandes og hvem fører faklen videre?

For Brandes stod forholdet til frisindet helt centralt gennem hele hans virke - gennem oversættelsen af socialliberalisten John Stuart Mills Kvindernes Underkuelse og gennem sit lange forsvar for den politiske frihed.

I de sidste år har vi oplevet, at neoliberalister i forskellige afskygninger har forsøgt at monopolisere frihedsbegrebet. Markedet er blevet stillet op som alternativ til demokratisk fastlagte politiske mål.

Hvordan kan det være at den frihedsfordring, der fandt kraftig næring i Det moderne Gennembrud, og støttede ideen om kvindeemancipation, i dag bruges som drivende kraft i opgøret med ligestillingen?

Hvad er det, der gør, at den velfærdsstat, der voksede frem gennem en lang proces for at give individet udfoldelsesmuligheder, i dag hænges ud som den primære forhindring for den personlige frihed. Er det sådan, at frisind og velfærd ikke kan forenes?

Georg Brandes Selskabet har bedt en række væsentlige samfundsdebattører og politikere om at tage handsken op for at afsøge rum for frisind og velfærden i det 21. århundrede.

Program

 

1)   Frihedsfordringen, neoliberalismen og Velfærdsstaten 

-         Chefredaktør Bo Lidegaard og professor Claus Bryld

-         Tirsdag, den 25. september

 

2)    Feminismen og liberalismen

-         Mag.art. Jette Hansen og forfatter Henrik Dahl

-         Onsdag, den 3. oktober

 

3)    Velfærdsstaten og den offentlige sektor

-         Mogens Lykketoft og Marianne Jelved

-         tirsdag, den 6. november

 

Alle foredrag finder sted i Politikens Hus, Vestergade 30, kl. 17.00-19.00

 

Tilmelding for ikke-medlemmer til arrangementerne:http://plus.politiken.dk/ARRANGEMENTER/Debatmoeder/

 


Foredrags- og diskussionsrækken om

Frisind og Velfærd 

  Hermed indbydes du/ I til efterårets spændende nye foredrags- og diskussionsrække i vores gode selskab under overskriften

”Frisind og velfærd”.

 

Tre arrangementer som fra forskellige vinkler tager hånd om diskussionen af frisindet, neoliberalismen og velfærden. Disse arrangementer finder sted i Politikens Hus, og der er gratis adgang for medlemmer, mens andre skal tilmelde sig gennem Politiken Plus.

Billetter koster 65 kr. for ikke-medlemmer og fås på

http://plus.politiken.dk/ARRANGEMENTER/Debatmoeder

 

Foredrags- og diskussionsrækken om Frisind og Velfærd finder sted i Politikens Hus, Vestergade 28, København K. Tidspunktet er hver gang kl. 17.00-19.00. Udgangspunktet for arrangementerne er det udfoldede oplæg som er vedlagt dette brev. I øvrigt er der vedlagt et medlemskort og en folder med oplysningerne om arrangementerne

 

Chefredaktør Bo Lidegaard og professor Claus Bryld mødes tirsdag, den 25. september for at diskutere

Frihedsfordringen, neoliberalismen og Velfærdstaten

 

Mag.art. Jette Hansen mødes med forfatter Henrik Dahl onsdag, den 3. oktober for at tale om

Feminismen og liberalismen

 

 

Tidligere finansminister Mogens Lykketoft mødes tirsdag, den 6. november med tidligere økonomiminister Marianne Jelved for at diskutere

Velfærdsstaten og den offentlige sektor

                                                                                                       

Lidt om vores foredragsholdere:

 

Claus Bryld: Professor i historie ved RUC med et langt virke politisk aktiv og som debattør.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2013

                                                                                                                                                                                              5. februar 2013

Kære medlemmer af Georg Brandes Selskabet

 

Hermed indbydes du/ I til årets første foredrags- og diskussionsarrangement, hvor Suzanne Brøgger og Rune Lykkeberg mødes for at tale om Fru Z og kampen om sandhederne - Værdidebat og opgøret om 0'erne. I forbindelse med arrangementet afholder vi vores årlige generalforsamling.

 

Georg Brandes Selskabets generalforsamling

Torsdag den 21. februar 2013, kl. 18.30-19.30

Pressen, Politikens Hus, Rådhuspladsen 37, København V

 

 1. A.   Generalforsamling

Dagsorden:

 

 1. Valg af Dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Vedtægtsændringsforslag:

” § 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 6 medlemmer: foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde.”

ÆNDRES TIL:

§ 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 7 medlemmer: foreningens formand og mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for et år på det ordinære årsmøde.”

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 2. Valg af revisor
 3. Evt.

 

B. Foredrag med efterfølgende diskussion, kl. 19.30-21.30

 

Suzanne Brøgger og Rune Lykkeberg mødes for at reflektere over og diskutere værdidebatten og for at se tilbage på 0’erne under overskriften Fru Z og kampen om sandhederne - Værdidebat og opgøret om 0'erne.

 

Ud over generalforsamlingen og det spændende foredragsarrangement er vi nået til det tidspunkt, hvor vi vil bede om kontingent for 2013. Kontingentet er på 120 kroner.

 

PS.

Du kan indbetale girokortet på posthuset eller i din bank

Du kan spare gebyret og besværet, hvis du overfører beløbet til

Danske Bank reg.nr. 4280 kontonr. 4280134929 tekstet ”2013 – dit navn” eller gennem netbank: giroindbetaling til +73< (blankt felt) +89389011

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med indbetalingen kan du skrive til kronik@post4.tele.dk elleradmin@brandes-selskabet.dk

  


Med mange Brandesianske hilsener


Bestyrelsen

Georg Brandes Selskabet er en åben og uafhængig forening, der har til formål at vække og udvikle interessen for Georg Brandes, hans forfatterskab og hans indsats i dansk åndsliv. Tillige at søge den frisindede tradition og den kulturradikale og kritiske tænkning vakt gennem foredrag og diskussioner om emner fra vores egen tid.

 

Henrik Dahl: Forfatter

 

Jette Hansen: Mag.art., forfatter, kønsdebattør og feminist

 

Marianne Jelved: Økonomiminister i Nyrups regering (1992-2001) og var i perioden leder af Det radikale Venstre.

 

Bo Lidegaard: historiker, dr. phil, tidligere embedsmand i udenrigs- og statsministeriet, idag chefredaktør på Politiken

 

Mogens Lykketoft: Finansminister i Nyrups regering (1992-2001), og tidligere formand for Socialdemokratiet. I dag formand for Folketinget.

 

 

 

Med mange Brandesianske hilsener

Bestyrelsen

i Politikens Hus, Vestergade 28, København K

tirsdag, den 6. november 2012 kl. 17:00-19:00

 

Tidligere finansminister Mogens Lykketoft 

mødes  med

tidligere økonomiminister Marianne Jelved

 for at diskutere

Velfærdsstaten og den offentlige sektor

Husk medlemskortet

----------------------------------------------------------------------------------

EFTERÅR 2013

Hermed inviteres du/I til to spændende arrangementer I vores gode selskab.

 Første møde finder sted torsdag den 12. september kl. 17-19 I Pressen Politikens Hus , Vester Voldgade 33, Porten,1552 København V. Der er gratis adgang for medlemmer af  Brandes Selskabet ved forevisning af medlemskortet.

 Kierkegaard og Brandes

  Forfatteren Peter Tudvad, der i år har udgivet den anmelderroste roman Forbandelsen om Søren Kierkegaard, fortæller om forholdet mellem SørenKierkegaard og Georg Brandes.  Den ene bliver af mange anset for Danmarks vigtigste kristne tænker, og  den anden bliver af mange regnet for Danmarks vigtigste religionskritiker.

 Søren Kierkegaard var en radikal modernitetskritiker, hvorimod  Georg Brandes  var bannerfører for det moderne gennembrud. Alligevel er der også et interessant slægtsskab mellem de to:

Georg Brandes er både anfægtet og inspireret af Kierkegaard.

Peter Tudvad udlægger denne aften forholdet mellem Søren Kierkegaard og Georg Brandes.

Kulturredaktør Rune Lykkeberg introducerer, og fungerer som ordstyrer.

 

Det andet arrangement sætter

Friheden til debat

 Friheden står som en af de mest centrale værdier i vores vestlige kulturkreds – i hele det politiske spektrum hævder partierne, at de bedre end andre sikrer friheden. Men hvad mener vi, når vi taler om frihed? Politiken sætter sammen Brandes Selskabet to skarpe hoveder i stævne for at tale om og for at diskutere frihedsbegrebet. 

 Professor Hans-Jørgen Schanz mødes tirsdag den 24. september kl. 17-19 med tidligere chefjurist i tænketanken CEPOS Jacob Mchangama i Pressen.

 Den udbredte enighed om friheden som princip afløses hurtigt af strid, når det bliver mere konkret. Det viser sig, at der ikke hersker enighed om, hvad der skal lægges i ordet frihed, og hvordan de forskellige friheder skal forstås og bør praktiseres. Desuden står der strid om, hvordan forholdet mellem frihed og andre principper – som lighedsprincippet – skal ses.

 Hans-Jørgen Schanz har med sin bog ”Frihed” bidraget med en historisk orienteret begrebsafklaring, sprogvask som han kalder det.

 Jacob Mchangamas bog ”Fri os fra friheden” sætter friheden til debat. Bogen er et hårdnakket forsvar for den personlige frihed, og viser hvordan vi siden 1960’erne lever støt mere regulerede liv, hvor staten har fået større råderum til at gribe ind og detailstyre eller som et minimum overvåge, hvordan vi lever. 

 Professor Peter Madsen introducerer, og fungerer som ordstyrer.

Foredrags- og diskussionsarrangementerne finder sted i Pressen Politikens Hus, Vester Voldgade 33, Porten, 1552 København V. Der er gratis adgang for medlemmer af  Brandes Selskabet ved forevisning af medlemskortet.

 

Arrangementerne er kommet i stand som et samarbejde mellem Georg Brandes Selskabet og Politiken Plus.

 

GEORG BRANDES SELSKABET anlagte udkom  i november 2010 og fik begejstrede anmeldelser.